Algemene voorwaarden / Privacy 

De cliënt gaat bij het maken van een afspraak akkoord met de algemene voorwaarden van praktijk Overvloet en verklaart hierbij te hebben kennisgenomen van deze algemene voorwaarden. 

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle behandelingen aan cliënten van praktijk Overvloet, verder te noemen: de praktijk en de cliënt. 

 

Artikel 1: Aanmelden/aansprakelijkheid 

Aanmelden voor een behandeling kan telefonisch, via persoonlijk contact of via e-mail. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan en op de hoogte te zijn van het feit dat het ondergaan van een behandeling geheel voor eigen risico is. De praktijk is vrijgesteld van elke vorm van aansprakelijkheid. 

 

Artikel 2: Gezondheid 

Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte, aandoening of psychiatrische stoornis, of als hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist, of uzelf voor aanvang van deelname aan een behandeling, de praktijk hiervan op de hoogte te stellen. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie, in medische zin, voorgeschreven of toegepast zal worden. Raadpleeg altijd eerst een arts in geval van pijn of klachten. Een energetische behandeling dient als aanvulling/ondersteuning op de reguliere geneeswijze en is geen vervanging van de reguliere geneeswijze. 

 

Artikel 3: Betalingen 

Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen gepast contant of via de pin betaald te worden. Indien er een betaalverzoek wordt gestuurd, dan dient het in rekening gebrachte bedrag binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De actuele prijzen van de behandelingen staan vermeld op de website. Het totaalbedrag van een behandeling wordt na afloop van de behandeling medegedeeld. Indien een openstaande factuur niet binnen 7 dagen is betaald, worden er maximaal twee betalingsherinneringen gestuurd, ieder met een betalingstermijn van 7 dagen. Indien de openstaande factuur na het verstrijken van de betalingstermijn van de tweede betalingsherinnering niet is voldaan, dan behoudt de praktijk zich het recht voor een incassobureau in te schakelen. Alle bijkomende kosten worden in dat geval aan de cliënt in rekening gebracht. 

Bij betalingsachterstand kunnen ingeplande vervolgbehandelingen eenzijdig worden opgeschort door de praktijk, totdat alle betalingsverplichtingen zijn voldaan. 

 

Artikel 4: Afspraken  

Afspraken kunnen uiterlijk tot 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden, noodsituaties uitgezonderd. Een annulering dient telefonisch of via e-mail te gebeuren en te zijn voorzien van een duidelijke naamvermelding van de cliënt, de datum en het tijdstip van de afspraak en het telefoonnummer van de cliënt. Bij het niet of niet tijdig annuleren van een afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. 

 

Artikel 5: Geheimhouding/Privacy 

De praktijk hanteert een ethische code (geheimhouding) en zal de vertrouwelijkheid respecteren van alle persoonlijke informatie (zoals e-mailadres, woonadres, telefoonnummer) die de praktijk ontvangt van haar cliënten. Aantekeningen die tijdens behandelingen gemaakt worden, blijven bewaard tot het einde van behandelen, daarna worden ze vernietigd. Uw behandelend coach heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht ten aanzien van persoonlijke gegevens en andere informatie die tijdens een behandeling uitgewisseld worden. 

Voor het delen van persoonlijke informatie met derden zal te allen tijde toestemming gevraagd worden aan de cliënt, tenzij wettelijk verplicht door autoriteiten op het gebied van persoonsgegevens.